NICEHEARTS RY

TARINAMME

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka päämääränä on tyttöjen ja naisten voimaantumisen tukeminen ja mahdollistaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäminen sekä rauhan rakentaminen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön avulla.

Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Kasvatamme ja koulutamme tytöistä ja naisista muutoksentekijöitä!

Nicehearts ry:n arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo.
Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten keskinäisiä verkostoja ja edistää erikulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa.

HALLITUS

2018 – 2019

Puheenjohtaja Sari Paljakka, puh. +358 40 828 5075, paljakkasari@gmail.com

Varapuheenjohtaja Margarita Sakilayan-Latvala

Hallituksen sihteeri Jaana Marin, jaana.marin@nicehearts.com

Jäsen Eija Lehojärvi

Jäsen Helena Yliniemi

Jäsen Tuula Reiman

Jäsen Tiia Kovanen

Jäsen Katariina Hyvärinen

Jäsen Hanna Valtanen

Jäsen Kaija Putto

YHTEISTYÖ

Tasova

Nicehearts toimii TASOVA-hankkeen partnerina vuosina 2016-2019.

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä sekä osaamista koko Suomessa. Projektia hallinnoi AGORA -tutkimuskeskus (Helsingin yliopisto), kumppaneinaan keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat. Projektia rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Helsingin yliopisto.

Kolmen toimintavuoden aikana projektissa kehitetään ja toteutetaan aluekehityskysymyksiin erikoistunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutus. Koulutettavat asiantuntijat tulevat toteuttamaan sukupuoli- ja ihmisvaikutusten arviointeja mm. maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

http://blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-aluekehitykseen/

 

WahvaNainen-toimintamalli

WahvaNainen on toimintamalli, jossa tarjotaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä tukitoimintaa naisille Vantaalla ja Espoossa. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset naiset. Yhteistyötä ja dialogia käydään viranomaisten, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. WahvaNainen -toimintamallin avulla täydennetään Vantaan ja Espoon alueen palveluja.

WahvaNainen-toimintamalli on kokonaisvaltaista palveluohjausta. Tavoitteena on tukea ja auttaa toimintaan hakeutuneita asiakkaita, tarjoamalla heille tarvittavat tietotaidot arjessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa selviytymiseen.

Työmme on ennaltaehkäistä yhteiskunnan ulkopuolelle joutumista, edistää kotoutumista ja lisätä osallisuutta sekä tuetaan naisten voimaantumista toimijoiksi. Toimimme varsinkin niiden naisten keskuudessa, joilla on tuen tarve. Heistä motivoituneimmat hakeutuvat jatkopolulle, työllisyyspoliittiseen toimintaan, työkokeiluun tai opiskelemaan.

Ryhmät tarjoavat vertaistukea ja mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ryhmien toiminnoissa hyödynnetään osallistujien ja vapaaehtoisten omaa osaamista eri kulttuurien kesken. Ryhmissä keskustellaan ja tutustutaan toisiin, ystävystytään tekemisen kautta. Tekemistä tarjotaan mm. erilaisten kädentaitojen, retkien, tutustumiskäyntien ja jumppatuokioiden merkeissä. Luetaan yhdessä verkoston opettajat käyvät kerran viikossa myös opettamassa suomen kieltä.

WahvaNainen-toimintaa rahoittaa STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Tyttöjen Tilat

Tyttöjen Tilat löydät sekä Vantaalta että Lappeenrannasta.

Tyttöjen Tilat tekee sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä 10-28-vuotiaiden tyttöjen sekä moninaisesti sukupuolensa kokevien nuorten parissa. Työn kautta jokainen toiminnassa mukana oleva kohdataan yksilönä, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Tyttöjen Tila on turvallisempi tila olla, kasvaa ja kehittyä ja saada kannustusta, rohkeutta ja tilaa olla juuri sellainen kuin on.

 

Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys on herkkyyttä ymmärtää, tunnistaa ja huomioida sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liittyvien tekijöiden monitasoiset ja moninaiset vaikutukset ihmisten elämässä. Tyttöjen Tilalla sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys nähdään läpileikkaavana toimintafilosofiana, mutta erityisesti myös kohtaamisen tapana ja konkreettisena käytännön työotteena.

 

Tyttöjen Tilat tarjoaa kohderyhmälle monipuolista toimintaa: avointa yhteisötoimintaa, ryhmätoimintaa, yksilötyötä, vapaaehtoistyömahdollisuuksia, sekä kouluissa tehtävää jalkautuvaa toimintaa.

 

Tyttöjen Tilojen toimintaa rahoittaa STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Naapuriäiti – kohderyhmästä toimijaksi!


Naapuriäiti – kohderyhmästä toimijaksi!
on STEA-rahoitteinen kolmivuotinen hanke, joka ehkäisee maahanmuuttajataustaisten naisten syrjäytymistä ja kannustaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi. Toiminnan perustana on Naapuriäiti-koulutus, joka antaa naisille:

– vertaistukea
– työkaluja lähiötoiminnan järjestämiseen omalla alueella
– työkaluja muiden auttamiseen
– tukea oman osaamisen tunnistamiseen

Voimaannuttava Naapuriäiti-toiminta luo kokonaisvaltaisen ja vertaistuellisen kasvualustan naisille oman polkunsa löytämiseen. Koulutuksen käyneet naiset toimivat vapaaehtoisina Naapuriäiteinä, jokainen omalla tavallaan. Naapuriäidit ovat asuneet jo ainakin jonkin aikaa Suomessa ja siten jokainen Naapuriäiti on oman kototumispolkunsa asiantuntija. Tämän ansiosta he voivat olla tukena eriytyisesti niille naisille, joiden kotoutuminen on vielä alussa. Naapuriäidit järjestävät omaa toimintaa ja tapahtumia, ja tekevät mielellään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Naapuriäitien verkosto on vahva; yli 200 koulutettua Naapuriäitiä Suomessa ja satoja eri puolilla Eurooppaa! Suomen Naapuriäidit osaavat yli 40 kieltä, heillä on laaja-alaista osaamista, eri puolilta maailmaa hankittua opiskelu- ja työkokemusta ja elämänkokemusta. Naapuriäitejä yhdistää halu olla aktiivisia ja vaikuttaa. Naapuriäiti-projektissa kaikkeen osaamiseen tai haluun hankkia uutta osaamista suhtaudutaan innolla, sillä ne vievät eteenpäin ja voivat myös auttaa muita.

Aitoa toimijuutta, osallisuutta, oman osaamisen käyttämistä, tarvelähtöistä ja omaehtoista toimintaa, halua auttaa toisia, vertaistukea, kohtaamista, välittämistä ja vaikuttamista. Tätä kaikkea on Naapuriäiti-toiminta!

Haluatko sinä olla Naapuriäiti? Tai tunnetko jonkun, joka voisi olla Naapuriäiti? Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää: liisa.kulta@nicehearts.com

ItseNaiset – kotiäitiydestä kohti opiskelua ja työelämää!

 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on joustavalla, henkilökohtaisella yksilöohjauksella ja ryhmätoiminnalla osallistaa maahanmuuttajataustaisia, työelämän ulkopuolella olevia naisia, erityisesti kotiäitejä hankkeen tuottamaan toimintaan ja mahdollistaa opiskelu- ja työelämään siirtyminen oikea-aikaisesti ja siten ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä yhteiskunnasta.

Hankkeessa kehitetään innovatiivinen ura- ja palveluohjauksen toimintamalli maahanmuuttajataustaisille naisille Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Tavoitteena on osaamisen tunnistaminen, osaamisen lisääminen, voimaantumisen prosessit ja itsetunnon ja -tuntemuksen ja pystyvyysuskomusten kasvattaminen.

Haluatko kuulla toiminnasta lisää? Ota rohkeasti yhteyttä projektipäällikkö Matleena Anttilaan: matleena.anttila@nicehearts.com

Me-talot

Espoon ja Lappeenrannan me-talot ovat Nicehearts ry:n koordinoimia ja Me Säätiön mahdollistamia uudenlaisen yhteistoiminnan ja innostavan tekemisen tiloja kaikille kaupunkilaisille. Espoossa me-talo sijaitsee osoitteessa Terveyskuja 2 b ja Lappeenrannassa kauppakeskus Oprin toisessa kerroksessa.

Me-talo tarjoaa vapaa-ajan harrastustoimintaa, kursseja, kerhoja ja tapahtumia, kokoustilaa sekä apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin ja ongelmakohtiin.

Mukana toiminnassamme on yhdistyksiä, paikallisorganisaatioita, vapaaehtoisia ja alueen asukkaita, jotka järjestävät myös itsenäisesti toimintaa me-talolla.

Me-talo tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, saada vertaistukea tai esimerkiksi leikkiä ja pelata. Tarjoamme tiloja kaikenlaiselle toiminnalle mikä tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Me-talojen lähtökohtana on, että toimintaa suunnitellaan kaupunkilaisten tarpeista käsin.

Otamme me-taloilla mielellään vastaan ehdotuksia ja ideoita millaista toimintaa toivottaisiin toteutettavan. Olemme erittäin kiinnostuneita uusista ideoista ja tavoista tuottaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Kursseja, tapahtumia ynnä muuta voidaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Me-talo on paikka, jossa ei ole meitä ja heitä. On vain me.

Lisätietoja:

Johanna Sjöholm
toiminnanjohtaja
johanna.sjoholm@nicehearts.com, 044 367 9245

Espoon me-talo:

Johanna Vakkuri
koordinaattori
044 7366114
johanna.vakkuri@nicehearts.com
FB: Me-talo Espoo

IG: metalo_espoo

Lappeenrannan me-talo:

Niina Kupiainen

koordinaattori

050 448 7832

niina.kupiainen@nicehearts.com,

FB: Metalolpr

IG: metalolappeenranta

Hallinto

Lummetie 2b A-rappu, 4.krs, 01300 Vantaa, käynti Kirjasolan kautta

Johanna Sjöholm

Johanna Sjöholm

Toiminnanjohtaja

johanna.sjoholm@nicehearts.com, 044 367 9245

Miia Salo

Miia Salo

Hallinnon sihteeri

info@nicehearts.com, 044 572 0069

Henkilötietojen käsittely Nicehearts ry:ssä

Tämä on Nicehearts ry:n henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informaatio henkilötietojen käsittelystä.

Laadittu 25.5.2018

Rekisterinpitäjä

Nicehearts ry Unikkotie 2 c , 2. krs 01300 VANTAA info@nicehearts.com

Tietosuojavastaava

Toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm Puhelin: 044 36 79245 Sähköposti: info@nicehearts.com

Henkilörekisterit Nicehearts ry:ssä

Nicehearts ry:n toiminnassa kerätään seuraavia rekistereitä. Jokaisesta rekisteristä on tehty erillinen rekisteriseloste, jossa käy ilmi rekisteriä hallinnoivat henkilöt, tietojenkeruuperuste, säilytysaika, säilytystapa ja luottamuksellisuus.

Nicehearts ry:n rekisterit ovat:

Asiakas/osallistujarekisterit, joissa täysi-ikäisten henkilöiden yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Palveluohjausasiakkaat: täysi-ikäisten henkilöiden yksilöintitedot: Nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero syntymäaika, kieli, Suomeen tulo vuosi.

Palvelussuhteet: henkilön yksilöintitiedot; nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja sotu, tilinumero, aikaisempi kokemus- ja koulutustodistukset, ammattiliitto,/työttömyyskassa sekä palkkahallintoon liittyvät asiat.

Jäsenrekisteri: yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Sopimusrekisteri: sopijaosapuolten yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sopimusta koskevat yksilöintitiedot (paikkakunta, yhteistyökumppanit)

Opiskelija- ja työkokeilijarekisteri: täysi-ikäisten henkilöiden yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymäaika- ja sotu, kokemus- ja koulutustodistukset.

Laskutussopimusrekisteri: y-tunnus, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään edellä mainituissa tarkoituksissa.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät nimetyt henkilöt (nimetyt henkilöt mainittu erillisissä rekisteriselosteissa)

Tietoja ei käytetä muuhun kuin rekisterin pitoon liittyvään ja nimettyyn tarkoitukseen.

Nicehearts ry huolehtii henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä.

Evästeet

Nicehearts ry ei kerää evästeitä.

Tietolähteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama suostumus tiedonkeruun yhteydessä (EU:n yleisen tietosuoja-asetus)

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilöön liittyviä tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisteristä riippuen erillisen rekisteriselosteen mukaiset ajat. Säilytysajat lukevat rekisteriselosteessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii tietojen käsittelyn rajaamisesta käyttövaltuuksin vain niille henkilöille, joiden tehtävään käsittely kuuluu. Nimetyt henkilöt ja suojaustapa mainittu rekisteriselosteissa. Kaikki rekisterit säilytetään lukituissa kaapeissa tai salasanoilla ja palomuurilla suojattuina.

Yksityishenkilöiden oikeudet

Yksityishenkilöillä on oikeus saada kaikki häntä koskevat henkilötiedot.

Nicehearts ry. oikaisee vanhentuneen tai virheellisen tiedon tilaajan pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@nicehearts.com

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (ns. oikeus tulla unohdetuksi). Pyyntö tulee lähettää sähköpostilla info@ nicehearts.com

Laskutustiedot

Hyvä yhteistyökumppanimme!

Otamme vastaan verkkolaskuja ja toivomme, että saisimme teiltäkin jatkossa.

Linkin takaa löydät laskutustietomme:

laskutustiedot

AVOIMET TYÖPAIKAT

Nicehearts ry etsii osa-aikaisia lastenohjaajia (1-2 paikkaa)

Etsimme osa-aikaisia lastenohjaajia Espooseen ja Vantaalle. Lapset ovat ohjaajan kanssa, kun äidit osallistuvat suomen kielen kurssille tai digikurssille. Ryhmässä on noin 2-6 lasta, iältään noin 1-5 -vuotiaita.

 

Olet etsimämme henkilö, mikäli olet täysi-ikäinen, sinulla on tehtävään soveltuva koulutus tai kokemusta vastaavista tehtävistä, tulet hyvin toimeen lasten kanssa ja kykenet itsenäiseen, vastuulliseen työskentelyyn. Osa-aikainen tehtävä soveltuu hyvin esimerkiksi alan opiskelijalle. Vantaan ryhmässä arabian kielen osaaminen katsotaan eduksi.

 

Tehtävästä maksetaan TES:n mukainen palkka 10,20 € /tunti. Painotamme erityisesti niitä hakijoita, jotka pystyvät toimimaan lastenohjaajana mahdollisimman monessa tai kaikissa ryhmissä. 

 

Etsimme lastenohjaajaa seuraaviin ryhmiin:

1. ESPOON KESKUS: torstaisin 24.10. – 19.12. klo 9.30-13 

2. ESPOON KESKUS: perjantaisin 8.11. – 13.12.2019  ja 10.1. – 28.2.2020, klo 13–16.30 (ei 6.12. ja 20.2.)

3. VANTAA, TIKKURILA: tiistaisin 22.10. – 17.12. klo 9.30-13, paitsi ti 29.10 klo 12.30-16 

4. VANTAA, TIKKURILA: maanantaisin 11.11. – 16.12.2019 ja 13.1.-24.2.2020 klo 9.30-13 (ei 17.2.)

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja cv mahdollisimman pian (viimeistään 16.10) osoitteeseen matleena.anttila@nicehearts.com. Muista ilmoittaa hakemuksessasi selkeästi, mistä ryhmistä olet kiinnostunut. Täytämme paikat sopivien henkilöiden löydyttyä. 

HARJOITTELIJAKSI MEILLE

Nicehearts ry tarjoaa harjoittelupaikkoja eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille, erityisesti AMK-tason opiskelijoille. Työharjoittelujaksot voivat sijoittua Nicehearts ry:n eri palveluiden piiriin ja olla eri pituisia tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tutustu toimintaamme nettisivuilta ennen harjoitteluhakemuksen lähettämistä.

Haemme syksylle 2019 useampaa sosionomiharjoittelijaa:

Me-talo Espoo on eläväinen yhteistoimintatila, joka tarjoaa alueen asukkaille paikan osallistua, vaikuttaa, harrastaa, työllistyä sekä olla iloksi ja hyödyksi. Toimintamme kohderyhmänä ovat alueen lapsiperheet sekä lapset ja nuoret. Järjestämme heille mielekästä toimintaa, erilaisia tapahtumia ja olemme avoimia myös kohderyhmien itsensä ideoimalle ja järjestämälle toiminnalle.

Vastaavan ohjaajan ohjauksessa pääset harjoittelemaan ryhmien suunnittelua ja ohjaamista ja pääset osallistumaan järjestötyön arkeen ja keskeisimpiin työtehtäviin.
Koordinaattorin ohjauksessa pääset tutustumaan verkostoyhteistyöhön ja vaikuttavuuden arviointiin. Sopiva esim. 3. harjoitteluun.

Työtehtävinä voivat olla mm. ryhmien suunnittelu ja toteutus, ohjaaminen eri asiakastilanteissa, talon avoimessa toiminnassa ohjaajana toimiminen, tilastointiin ja vaikuttavuuden arviointiin perehtyminen, erilaisiin järjestöyhteistyötilaisuuksiin osallistuminen, Me-talon markkinointiin osallistuminen, mahdollisuus toteuttaa omia projekteja harjoittelun yhteydessä. 

Espoon Me-talolle etsitään myös seuraavia apuvoimia:

Työkokeilijoita
Työtehtävinä mm. ryhmien ohjaamista ja toteutuksen avustamista, toimitiloista huolehtimista, oven avaamista, asiakaspalvelu, toiminnan markkinointiin osallistuminen. 

Työntekijöitä Work Pilots -sovelluksen kautta
Työkeikkoja Junnu-klubin ohjaajana (iltapäivätoiminta alakouluikäisille kerran viikossa), talon siivoojana sekä järjestelytehtäviä sekä lastenhoitoa erilaisissa tapahtumissa. 

Jos kiinnostuit harjoittelujaksosta, lähetä avoin hakemus ja CV osoitteeseen

johanna.vakkuri@nicehearts.com (koordinaattori) tai anssi.kosonen@nicehearts.com (vastaava ohjaaja)

 

Haemme keväälle 2020 useampaa sosionomiharjoittelijaa:

WahvaNainen-toimintamallissa tarjotaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä tukitoimintaa. Kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja erityisen tuen tarpeessa olevat eri etnisen taustan omaavat naiset. Kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen palveluohjauksen, vertaisryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan avulla naiset vahvistuvat sosiaalisesti ja heidän yhteisöllisyyden tunteensa vahvistuu.

Haemme WahvaNainen -toimintaan

Vantaalle kahta (2) sosionomiharjoittelijaa

 

Jos kiinnostuit harjoittelujaksosta, lähetä avoin hakemus ja CV osoitteeseen
Vantaa:
marja-liisa.rintala-ahl@nicehearts.com

 

 

Nicehearts ry hakee hallinnon alaisuuteen:

Markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoita harjoitteluun. Harjoittelujakson tehtävistä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Ne voivat olla mm. nettisivujen päivitystä, muokkaamista, mainosten laatimista, sosiaalisen median päivitystä, varainhankinnan ja mainoskampanjoiden suunnittelua jne.

Etsimme myös opiskelijoita laatimaan mielikuvatutkimuksen yhdistyksestä, jonka voisi tehdä myös opinnäytetyönä. Lisätietoa tästä saat: Johanna Sjöholm, johanna.sjoholm@nicehearts.com

 

Voit myös lähettää avoimen hakemuksen jos sinua kiinnostaa joku muu Nicehearts ry:n palveluista:

Jos olet kiinnostunut harjoittelujaksosta Nicehearts ry:n toiminnassa, lähetä avoin hakemus ja CV osoitteeseen info@nicehearts.com (aiheena: harjoitteluhakemus). Jokainen hakija haastatellaan. Hakemuksessa olisi hyvä tuoda esiin mistä toiminnasta olet erityisesti kiinnostunut.

Lisätietoja voit kysellä myös Sanna Heikkinen-Velican (sanna.heikkinen-velican@nicehearts.com tai 050 366 7994).

 

Tässä vielä palautetta entisiltä harjoittelijoilta:

”Niceheartsissa pääsin toteuttamaan itseäni, opin paljon ja pääsin osaksi työyhteisöä.”

”Nicehearts –harjoittelujakson aikana olin mukana monenlaisessa toiminnassa ja jokainen päivä oli erilainen. Todella silmiä-avaava kokemus.”

”Harjoittelun aikana opin uutta erityisesti kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisestä työstä, kohtaamisesta ja läsnäolon tärkeydestä tyttöjen ja naisten elämässä.”

VAPAAEHTOISEKSI MEILLE

Haluaisitko olla mukana kohtaamassa ja tukemassa eri-ikäisiä tyttöjä ja naisia Vantaalla, Espoossa, Lappeenrannassa ja Helsingissä? Haluaisitko tutustua ja tukea muualta Suomeen muuttaneita naisia heidän kotoutumisessa ja arjessa? Oletko kiinnostunut toimimaan
yhdistyksessä, jossa jokainen kohdataan juuri sellaisena kuin hän on ja jossa saa olla oma itsensä?

Jos kiinnostuit ole yhteydessä Marja-Liisa Rintala-Ahl, 044 067 1419,

marja-liisa.rintala-ahl@nicehearts.com

 

 

VUOKRAA TILOJAMME

Tarjoamme kokous- ja juhlatilaa vuokralle aivan Vantaan Tikkurilan sydämessä, hyvien yhteyksien varrelta! Tilamme soveltuu pienimuotoisiin juhliin (syntymäpäivät, lastenkutsut, ristiäiset, muistotilaisuudet jne.) mutta myös koulutuksiin ja kokouksiin. Saliin mahtuu n.30 henkilöä. Tarvittaessa käytössänne ovat myös muut tilat, jolloin tilaa on noin 50 hengelle. Tila on hyvin valoisa ja viihtyisä.

Tilojamme voi vuokrata la 8.00 – su 24.00 välillä ja satunnaisesti myös joinakin arki-iltoina. Muina aikoina tilat ovat omassa käytössä.

Vuokra 36 euroa tunti.
Lisätiedot ja varaukset: info@nicehearts.com

Löydät meidät

 

© 2018 Nicehearts ry

 

Vantaa

044 572 0069

Lummetie 2b A-rappu

4. krs, 01300 Vantaa

Käynti Kirjasolan kautta

 

 

Espoo

Terveyskuja 2 B
02770 Espoo

Lappeenranta

Käyntiosoite:
Oprin kauppakeskus 2 krs
Valtakatu 30
53100 LAPPEENRANTA

X