NICEHEARTS RY

TARINAMME

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka päämääränä on tyttöjen ja naisten voimaantumisen tukeminen ja mahdollistaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäminen sekä rauhan rakentaminen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön avulla.

Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Kasvatamme ja koulutamme tytöistä ja naisista muutoksentekijöitä!

Nicehearts ry:n arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo.
Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten keskinäisiä verkostoja ja edistää erikulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa.

HALLITUS

2018 – 2019

Puheenjohtaja Sari Paljakka, puh. +358 40 828 5075, paljakkasari@gmail.com

Varapuheenjohtaja Margarita Sakilayan-Latvala

Hallituksen sihteeri Jaana Marin, jaana.marin@nicehearts.com

Jäsen Eija Lehojärvi

Jäsen Helena Yliniemi

Jäsen Tuula Reiman

Jäsen Tiia Kovanen

Jäsen Katariina Hyvärinen

Jäsen Hanna Valtanen

Jäsen Kaija Putto

YHTEISTYÖ

Tasova

Nicehearts toimii TASOVA-hankkeen partnerina vuosina 2016-2019.

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä sekä osaamista koko Suomessa. Projektia hallinnoi AGORA -tutkimuskeskus (Helsingin yliopisto), kumppaneinaan keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat. Projektia rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Helsingin yliopisto.

Kolmen toimintavuoden aikana projektissa kehitetään ja toteutetaan aluekehityskysymyksiin erikoistunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutus. Koulutettavat asiantuntijat tulevat toteuttamaan sukupuoli- ja ihmisvaikutusten arviointeja mm. maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

http://blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-aluekehitykseen/

Projektin asiantuntijana Niceheartsissa toimii Jenni Selosmaa.

WahvaNainen-toimintamalli

WahvaNainen on toimintamalli, jossa tarjotaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä tukitoimintaa naisille. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset naiset. Yhteistyötä ja dialogia käydään viranomaisten, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. WahvaNainen -toimintamallin avulla täydennetään Vantaan alueen palveluja.

WahvaNainen-toimintamalli on kokonaisvaltaista palveluohjausta. Tavoitteena on tukea ja auttaa Naisresurssikeskus Pihlajaan hakeutuneita asiakkaita, tarjoamalla heille tarvittavat tietotaidot arjessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa selviytymiseen.

Työmme on ennaltaehkäistä yhteiskunnan ulkopuolelle joutumista, edistää kotoutumista ja lisätä osallisuutta sekä tuetaan naisten voimaantumista toimijoiksi. Toimimme varsinkin niiden naisten keskuudessa, joilla on tuen tarve. Heistä motivoituneimmat hakeutuvat jatkopolulle, työllisyyspoliittiseen toimintaan, työkokeiluun tai opiskelemaan.

Ryhmät tarjoavat vertaistukea ja mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ryhmien toiminnoissa hyödynnetään osallistujien ja vapaaehtoisten omaa osaamista eri kulttuurien kesken. Ryhmissä keskustellaan ja tutustutaan toisiin, ystävystytään tekemisen kautta. Tekemistä tarjotaan mm. erilaisten kädentaitojen, retkien, tutustumiskäyntien ja jumppatuokioiden merkeissä. Luetaan yhdessä verkoston opettajat käyvät kerran viikossa myös opettamassa suomen kieltä.

WahvaNainen-toimintaa rahoittaa STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Tyttöjen Tila

Tyttöjen Tilat löydät sekä Vantaalta että Lappeenrannasta.

Tyttöjen Tilat tekee sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä 10-28-vuotiaiden tyttöjen sekä moninaisesti sukupuolensa kokevien nuorten parissa. Työn kautta jokainen toiminnassa mukana oleva kohdataan yksilönä, sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Tyttöjen Tila on turvallisempi tila olla, kasvaa ja kehittyä ja saada kannustusta, rohkeutta ja tilaa olla juuri sellainen kuin on.

Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys on herkkyyttä ymmärtää, tunnistaa ja huomioida sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liittyvien tekijöiden monitasoiset ja moninaiset vaikutukset ihmisten elämässä. Tyttöjen Tilalla sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys nähdään läpileikkaavana toimintafilosofiana, mutta erityisesti myös kohtaamisen tapana ja konkreettisena käytännön työotteena.

Tyttöjen Tilat tarjoaa kohderyhmälle monipuolista toimintaa: avointa yhteisötoimintaa, ryhmätoimintaa, yksilötyötä, vapaaehtoistyömahdollisuuksia, sekä kouluissa tehtävää jalkautuvaa toimintaa.

Tyttöjen Tilojen toimintaa rahoittaa STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Naapuriäidit lähiötoiminnan mahdollistajana-hanke

Nicehearts ry:ssä on alkanut 1.1.2017 kaksivuotinen Naapuriäidit lähiötoiminnan mahdollistajana -hanke.

Naapuriäiti -hankkeessa luodaan elinvoimaa lähiöihin aktivoimalla eri etnistä taustaa olevat naiset kehittämään ja tuottamaan naisten ja heidän yhteisöjensä tarpeisiin vastaavaa lähiötoimintaa. Päämääränä on, että naisten osaaminen tunnistetaan, tunnustetaan ja otetaan käyttöön aluekehityksen tukemiseksi sekä lähiötoiminnan kehittämiseksi ja toiminnan juurruttamiseksi.

Naapuriäidit toteuttavat ja juurruttavat asuinalueillan omia sekä yleisesti naisten tarpeita vastaavaa lähiötoimintaa (mm. ryhmätoiminta, mentorointi ja tukihenkilötoimiminen) ja tapahtumia, jotka on suunnattu alueen naisille, perheille tai samassa elämäntilanteessa oleville. Toiminta edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, oman osaamisen hyödyntämistä ja uusien toimintamuotojen syntymistä alueella.

Naapuriäiti-toimintamallia pilotoitiin Vantaan, Espoon ja Lappeenrannan alueilla vuosina 2015-2016, jonka aikana ohjelmasta valmistui 60 naapuriäitiä. Nyt käynnissä oleva hanke  vuosille 2017-2018 Naapuriäidit lähiötoiminnan mahdollistajana on pääosin Euroopan sosiaalirahaston rahoittama projekti. Osa rahoituksesta tulee toiminta-alueilta eli Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta sekä Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Eksotelta. Tavoitteena on saada vuosittain 60 uutta naapuriäitiä.

Me-talot

Espoon ja Lappeenrannan me-talot ovat Nicehearts ry:n koordinoimia ja Me Säätiön mahdollistamia uudenlaisen yhteistoiminnan ja innostavan tekemisen tiloja kaikille kaupunkilaisille. Espoossa me-talo sijaitsee osoitteessa Terveyskuja 2 b ja Lappeenrannassa kauppakeskus Oprin toisessa kerroksessa.

Me-talo tarjoaa vapaa-ajan harrastustoimintaa, kursseja, kerhoja ja tapahtumia, kokoustilaa sekä apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin ja ongelmakohtiin.

Mukana toiminnassamme on yhdistyksiä, paikallisorganisaatioita, vapaaehtoisia ja alueen asukkaita, jotka järjestävät myös itsenäisesti toimintaa me-talolla.

Me-talo tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, saada vertaistukea tai esimerkiksi leikkiä ja pelata. Tarjoamme tiloja kaikenlaiselle toiminnalle mikä tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Me-talojen lähtökohtana on, että toimintaa suunnitellaan kaupunkilaisten tarpeista käsin.

Otamme me-taloilla mielellään vastaan ehdotuksia ja ideoita millaista toimintaa toivottaisiin toteutettavan. Olemme erittäin kiinnostuneita uusista ideoista ja tavoista tuottaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Kursseja, tapahtumia ynnä muuta voidaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Me-talo on paikka, jossa ei ole meitä ja heitä. On vain me.

Lisätietoja:

Johanna Sjöholm
toiminnanjohtaja
johanna.sjoholm@nicehearts.com, 044 367 9245

Espoon me-talo:

Johanna Vakkuri
koordinaattori
044 7366114
johanna.vakkuri@nicehearts.com
FB: Me-talo Espoo

IG: metalo_espoo

Lappeenrannan me-talo:

Niina Kupiainen

koordinaattori

050 448 7832

niina.kupiainen@nicehearts.com,

FB: Metalolpr

IG: metalolappeenranta

Hallinto

Unikkotie 2 C, 2.krs, 01300 Vantaa

Johanna Sjöholm

Johanna Sjöholm

Toiminnanjohtaja

johanna.sjoholm@nicehearts.com, 044 367 9245

Miia Salo

Miia Salo

Hallinnon sihteeri

info@nicehearts.com, 044 572 0069

Henkilötietojen käsittely Nicehearts ry:ssä

Tämä on Nicehearts ry:n henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informaatio henkilötietojen käsittelystä.

Laadittu 25.5.2018

Rekisterinpitäjä

Nicehearts ry Unikkotie 2 c , 2. krs 01300 VANTAA info@nicehearts.com

Tietosuojavastaava

Toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm Puhelin: 044 36 79245 Sähköposti: info@nicehearts.com

Henkilörekisterit Nicehearts ry:ssä

Nicehearts ry:n toiminnassa kerätään seuraavia rekistereitä. Jokaisesta rekisteristä on tehty erillinen rekisteriseloste, jossa käy ilmi rekisteriä hallinnoivat henkilöt, tietojenkeruuperuste, säilytysaika, säilytystapa ja luottamuksellisuus.

Nicehearts ry:n rekisterit ovat:

Asiakas/osallistujarekisterit, joissa täysi-ikäisten henkilöiden yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Palveluohjausasiakkaat: täysi-ikäisten henkilöiden yksilöintitedot: Nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero syntymäaika, kieli, Suomeen tulo vuosi.

Palvelussuhteet: henkilön yksilöintitiedot; nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja sotu, tilinumero, aikaisempi kokemus- ja koulutustodistukset, ammattiliitto,/työttömyyskassa sekä palkkahallintoon liittyvät asiat.

Jäsenrekisteri: yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Sopimusrekisteri: sopijaosapuolten yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sopimusta koskevat yksilöintitiedot (paikkakunta, yhteistyökumppanit)

Opiskelija- ja työkokeilijarekisteri: täysi-ikäisten henkilöiden yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymäaika- ja sotu, kokemus- ja koulutustodistukset.

Laskutussopimusrekisteri: y-tunnus, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään edellä mainituissa tarkoituksissa.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät nimetyt henkilöt (nimetyt henkilöt mainittu erillisissä rekisteriselosteissa)

Tietoja ei käytetä muuhun kuin rekisterin pitoon liittyvään ja nimettyyn tarkoitukseen.

Nicehearts ry huolehtii henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä.

Evästeet

Nicehearts ry ei kerää evästeitä.

Tietolähteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama suostumus tiedonkeruun yhteydessä (EU:n yleisen tietosuoja-asetus)

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilöön liittyviä tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisteristä riippuen erillisen rekisteriselosteen mukaiset ajat. Säilytysajat lukevat rekisteriselosteessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii tietojen käsittelyn rajaamisesta käyttövaltuuksin vain niille henkilöille, joiden tehtävään käsittely kuuluu. Nimetyt henkilöt ja suojaustapa mainittu rekisteriselosteissa. Kaikki rekisterit säilytetään lukituissa kaapeissa tai salasanoilla ja palomuurilla suojattuina.

Yksityishenkilöiden oikeudet

Yksityishenkilöillä on oikeus saada kaikki häntä koskevat henkilötiedot.

Nicehearts ry. oikaisee vanhentuneen tai virheellisen tiedon tilaajan pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@nicehearts.com

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (ns. oikeus tulla unohdetuksi). Pyyntö tulee lähettää sähköpostilla info@ nicehearts.com

Laskutustiedot

Hyvä yhteistyökumppanimme!

Otamme vastaan verkkolaskuja ja toivomme, että saisimme teiltäkin jatkossa.

Linkin takaa löydät laskutustietomme:

laskutustiedot

AVOIMET TYÖPAIKAT

Naapuriäiti-hankkeen aluekoordinaattori Espooseen

Haluatko tulla mukaan innostavaan työyhteisöön tekemään merkityksellistä työtä? Onko sinulla kiinnostus ja motivaatio kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen kohtaamistyöhön eri etnisistä taustoista olevien naisten kanssa? Haluatko sinä tukea naisia löytämään oman polkunsa, kannustaa heitä auttamaan muita ja tekemään omaa toimintaa? Haluatko sinä olla mukana kehittämässä naapuriäiti-toimintaa eteenpäin?

Naapuriäiti-toiminnassa eri etnisistä taustoista tulevat naiset kohtaavat ja tukevat toisiaan monimuotoisen toiminnan kautta. Tarjoamme inspiroivan koulutuksen, jonka käyneet valmistuvat naapuriäideiksi. He ovat naisia, jotka ovat olleet jo pidempään Suomessa ja haluavat auttaa naisia, joiden oma kotoutumispolku on vielä alkuvaiheessa tai muusta tarvitsevat tukea. Naapuriäidit toimivat vapaaehtoisesti ja voimaannuttavat muita, yksi nainen kerrallaan.

Keskeiset työtehtävät:

 • uusien naapuriäitien kartoittaminen ja rekrytointi yhdessä aiemmin koulutettujen naapuriäitien kanssa
 • naapuriäiti-koulutuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä tiimin kanssa
 • naapuriäitien toteuttamien lähiötoimintojen ja naapuriäiti-mentoritiimien koordinointi
 • naapuriäitien tukeminen ja ohjaaminen
 • raportointi ja arviointityö yhdessä muun henkilöstön kanssa
 • markkinointi ja viestintä

Toivomme hakijalta:

 • soveltuvaa koulutusta
 • erittäin hyviä sosiaalisia taitoja
 • kokemusta ryhmänohjaamisesta
 • kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen työotteen sisäistämistä

Eduksi katsomme:

 • suoritettua naapuriäiti-koulutusta
 • kokemus yhteisövaikuttamisesta
 • kokemusta tapahtumien järjestämisestä
 • monipuolinen kielitaito katsotaan eduksi

Työhön sisältyy iltatöitä ja toisinaan töitä on myös viikonloppuna. Työajat ovat vaihtelevat ja työ on luonteeltaan liikkuvaa. Tehtävä on määräaikainen ja työaika 7,5h/pv, 37,5h/viikko. Tehtävä alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan. Työaika ja palkkaus noudattavat Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Nicehearts ry toimii yhdistyksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti ja toivomme mahdollisimman moninaisia hakijoita. Otamme palkkauksessa huomioon positiivisen erityiskohtelun. Nicehearts ry:n Espoon toimipiste sijaitsee osoitteessa Terveyskuja 2, Espoon keskus.

Lähetä työhakemus ja CV 15.2.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen liisa.kulta@nicehearts.com. Lisätietoja tehtävästä antaa Naapuriäiti-hankkeen projektipäällikkö Liisa Kulta liisa.kulta@nicehearts.com tai p. 050 593 4621. Haastattelut järjestetään viikolla 9.

HARJOITTELIJAKSI MEILLE

Nicehearts ry tarjoaa harjoittelupaikkoja eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille, erityisesti AMK- ja yliopisto-tason opiskelijoille. Työharjoittelujaksot voivat sijoittua Nicehearts ry:n eri palveluiden piiriin ja olla eri pituisia tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Voit käydä tutustumassa meidän toimintaan sivuilta ennen harjoitteluhakemuksen lähettämistä.

Jos olet kiinnostunut harjoittelujaksosta Nicehearts ry:n toiminnassa, lähetä avoin hakemus ja CV osoitteeseen info@nicehearts.com (aiheena: harjoitteluhakemus). Jokainen hakija haastatellaan. Hakemuksessa olisi hyvä tuoda esiin mistä toiminnasta olet erityisesti kiinnostunut.

Lisätietoja voit kysellä myös Sanna Heikkinen-Velican (sanna.heikkinen-velican@nicehearts.com tai 050 366 7994).

Tässä vielä palautetta entisiltä harjoittelijoilta:

”Niceheartsissa pääsin toteuttamaan itseäni, opin paljon ja pääsin osaksi työyhteisöä.”

”Nicehearts –harjoittelujakson aikana olin mukana monenlaisessa toiminnassa ja jokainen päivä oli erilainen. Todella silmiä-avaava kokemus.”

”Harjoittelun aikana opin uutta erityisesti kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisestä työstä, kohtaamisesta ja läsnäolon tärkeydestä tyttöjen ja naisten elämässä.”

VUOKRAA TILOJAMME

Tarjoamme kokous- ja juhlatilaa vuokralle aivan Vantaan Tikkurilan sydämessä, hyvien yhteyksien varrelta! Tilamme soveltuu pienimuotoisiin juhliin (syntymäpäivät, lastenkutsut, ristiäiset, muistotilaisuudet jne.) mutta myös koulutuksiin ja kokouksiin. Saliin mahtuu n.30 henkilöä. Tarvittaessa käytössänne ovat myös muut tilat, jolloin tilaa on noin 50 hengelle. Tilassa on käytössänne tv, cd/ dvd soitin, videotykki, karaokemahdollisuus, mikrofoni ja fläppitaulu. Tila on hyvin valoisa ja viihtyisä.

Tilojamme voi vuokrata la 8.00 – su 24.00 välillä ja satunnaisesti myös joinakin arki-iltoina. Muina aikoina tilat ovat omassa käytössä.

Vuokra 36 euroa tunti.
Lisätiedot ja varaukset: info@nicehearts.com

Löydät meidät

© 2018 Nicehearts ry

Vantaa

044 572 0069

Unikkotie 2 C, 2. krs
01300 Vantaa

Espoo

044 736 6114

Terveyskuja 2 B
02770 Espoo

Lappeenranta

Käyntiosoite:
Oprin kauppakeskus 2 krs
Valtakatu 30
53100 LAPPEENRANTA

X