Suomeen muuttaneiden naisten kotoutumiseen kohdistuu paljon odotuksia. Uudistuvan kotoutumislain (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24) tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden naisten ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien maahan muuttaneiden tavoittamista palveluihin (Valtioneuvosto 2023). Tällä hetkellä esimerkiksi maahanmuuttajakotiäidit jäävät kotoutumispalveluiden ulkopuolelle. 

Suunniteltaessa kotoutumistoimenpiteitä on tärkeää huomata, että monet maahanmuuttajanaiset kohtaavat haasteita, ennakkoluuloja ja sukupuolirooleihin liittyviä rajoituksia, jotka vaikuttavat heidän osallistumiseensa kielikursseille ja työelämään (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020, 28; Tiilikainen 2008, 79–80). Useimmat naiset muuttavat Suomeen perhesyistä, ja maahanmuuttajaperheillä voi olla useampia lapsia (Euroopan muuttoliikeverkosto 2022; Martikainen & Tiilikainen 2007, 30). Moninaisten seikkojen vuoksi tarvitaan monipuolisia kotoutumistoimenpiteitä, jotka huomioivat maahanmuuttajanaisten erilaiset taustat ja elämäntilanteet.   

Naapuriäiti-koulutus lisää itseluottamusta ja toimijuutta 

Nicehearts ry:n Naapuriäiti-toiminta on yksi toiminnoista, jotka tarjoavat monipuolista tukea naisten kotoutumisen tueksi. Naapuriäiti-toiminnan ytimessä ovat kattava kotoutumista tukeva koulutus ja tuki vapaaehtoisena toimimiseen. Toiminnan tavoitteena on edistää naisten osallisuutta ja hyvinvointia uudessa yhteiskunnassa oman toimijuuden lisäämisen sekä vertaistuen kautta. Naapuriäiti-koulutuksen jälkeen naiset toimivat tukihenkilöinä eli naapuriäiteinä muille vasta Suomeen saapuneille naisille sekä järjestävät monipuolista toimintaa.  

Tarkastelin (Mukundwa-Ishimwe 2024) opinnäytetyössäni maahan muuttaneiden naisten kokemuksia Naapuriäiti-koulutuksesta. Tulosten perusteella osallistujat kokivat koulutuksen erittäin hyödylliseksi. Koulutukseen osallistuneet olivat saaneet uutta tietoa ja ymmärrystä suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Tämä lisäsi heidän itseluottamustaan ja yhteiskunnallista toimijuuttaan, huolimatta heidän kielitaidostaan, Suomessa asumisen kestosta tai maahanmuuton syistä. Merkittävä havainto oli, että koulutuksen jälkeen osallistujat kokivat pystyvänsä vaikuttamaan enemmän itseään koskeviin asioihin ja he osallistuivat aktiivisemmin alueellisiin aktiviteetteihin ja tapahtumiin. (Mukundwa-Ishimwe 2024.) 

Merkittävä havainto oli, että koulutuksen jälkeen osallistujat kokivat pystyvänsä vaikuttamaan enemmän itseään koskeviin asioihin ja he osallistuivat aktiivisemmin alueellisiin aktiviteetteihin ja tapahtumiin.

Valentine Mukundwa-Ishimwe (2024)

Jokainen maahanmuuttaja tuo mukanaan oman ainutlaatuisen sekä arvokkaan taustansa ja tarinansa. Maahanmuuttajanaisten potentiaali yhteiskunnassa on valtava ja heidät tulee nähdä aktiivisina toimijoina. Toimijuutta voi lisätä monipuolisilla toimenpiteillä, kuten Naapuriäiti-toimintamallin avulla. 

Valentine Mukundwa-Ishimwe

Kirjoittaja Valentine Mukundwa-Ishimwe työskentelee Nicehearts ry:n Naapuriäiti-toiminnan Etelä-Karjalan aluekoordinaattorina.

Lue blogikirjoitus Valentine Mukundwa-Ishimwe (2024) opinnäytetyöstä LAB-ammattikorkeakoulun sivuilta. 

Lue Valentine Mukundwa-Ishimwen opinnäytetyö Naapuriäiti-toiminta Suomeen muuttaneiden naisten toimijuuden edistämisessä (2024). LAB-opinnäytetyö (AMK).

Lähteet:

Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN). 2022. Maahanmuuttajanaisten kotoutuminen – Suomen kansallinen raportti. Viitattu 13.5.2024. Saatavissa https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-11/emn_integration_of_migrant_women_fi_national_report_final.pdf  

Kotoutumislaki 1386/2010. Laki kotoutumisen edistämisestä. Finlex. Viitattu 13.5.2024. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386 

Martikainen, T. & Tiilikainen, M. (toim.) 2007. Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ. Helsinki: Väestöliitto. Viitattu 13.5.2024. Saatavissa https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/12/29f2b95e-maahanmuuttajanaiset.pdf 

Mukundwa-Ishimwe, V. 2024. Naapuriäiti-toiminta Suomeen muuttaneiden naisten toimijuuden edistämisessä. LAB-opinnäytetyö (AMK). Viitattu 13.5.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024051311116  

Nicehearts ry. 2023. Nicehearts ry – muutos on meissä. Viitattu 13.5.2024. Saatavissa https://www.nicehearts.com/tarinamme/  

Saukkonen, P. 2020. Suomi omaksi kodiksi — Kotouttamispolitiikka ja sen kehittämismahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus.  

Tiilikainen, M. 2008. Menestyvät maahanmuuttajanaiset. Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos. Vammalan Kirjapaino Oy. Viitattu 27.1.2024. Saatavissa https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/12/3fd7cc28-menestyvat-maahanmuuttajanaiset.pdf  

Turtiainen, K., Kokkonen, T.& Viitasalo, K. 2018. Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet kotouttamistyön ulkoisten ehtojen ja maahanmuuttajien tarpeiden ristipaineissa. Viitattu 29.2.2024. Saatavissa https://journal.fi/janus/article/view/76453/38333. 246-237, 254-355  

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2020. Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. Viitattu 7.5.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-487-7  

Valtioneuvosto 2023. Tiedote: Kotoutumislain kokonaisuudistus nopeuttaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa Kotoutumislain kokonaisuudistus nopeuttaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä – Valtioneuvosto