Jobe, Mona; Nevalainen, Riikka; Ndallamah, Vanessa (2023)

Tämä kehittämispainotteinen opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opas sosiaalialan ammattilaisille tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen puheeksiottoon.

Opinnäytetyön tietoperusta koostuu kirjallisuudesta, Suomessa ja ulkomailla tehdyistä tutkimuksista sekä haastatteluista. Opinnäytetyössä kerrotaan tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisesta, sen taustatekijöistä ja ennaltaehkäisystä sekä kulttuurisensitiivisyydestä ja puheeksiotosta. Haastatteluiden tarkoituksena oli saada käytännönläheistä tietoa ja kehittämistarpeita silpomisen puheeksiottoon ja ennaltaehkäiseviin keinoihin. Haastattelumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Haastatteluista ilmeni, että erityisesti sosiaalialalla silpomisen ennaltaehkäisevää työtä tulisi kehittää ja sen tulisi ulottua peruspalveluiden piiriin, sillä silpomisen ennaltaehkäisy edistää niin yksilön kuin yhteiskunnan etua.

Opas on tarkoitettu sosiaalialan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään tyttöjä, naisia sekä heidän perheitään. Opas sisältää tietoa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisesta, termeistä, puheeksiotosta, silpomisuhan tunnistamisesta ja ennaltaehkäisystä. Puheeksiotto on monelle ammattilaiselle haastavaa osaamisen ja tiedon puutteen vuoksi. Kun tietoa ja osaamista ei ole, jää puheeksiotto herkästi tekemättä. Oppaan tavoitteena on lisätä ammattilaisen osaamista ja rohkeutta ottaa silpominen puheeksi, sillä puheeksiotto on jokaisen ammattilaisen velvollisuus.

Lue lisää https://www.theseus.fi/handle/10024/793806

This development-oriented thesis has been carried out in co-operation with the Finnish Institute for Health and Welfare. The aim of this thesis was to produce a guide for social service professionals. The purpose of this guide is to work as a tool and aid professionals on how to bring up female genital mutilation up in conversation with clients.

The theoretical knowledge base of the thesis consists of literature, research conducted in Finland and abroad, and interviews. The thesis describes female genital mutilation and background factors, its prevention, as well as cultural sensitivity and bringing up the subject. The purpose of the interviews was to obtain practical information and development needs of bringing up female genital mutilation and preventive measures. The interview method chosen was a thematic interview in which the questions belonged to a specific theme. The interviews showed that, especially in the social sector, preventive work on female genital mutilation should be developed and extended to basic services, as the prevention of female genital mutilation promotes the interests of both individual and society aspects.

The guide is intended for social service professionals who encounter girls, women and their families. The guide contains information on female genital mutilation, terms, bringing up the subject in conversation, identification of the threat of mutilation and prevention. Bringing up this subject is challenging for many professionals due to lack of competence and knowledge of the subject. The aim of the guide is to increase the professional’s competence and courage to raise the issue of mutilation, as it is the duty of every professional to bring up.

Read more https://www.theseus.fi/handle/10024/793806